Privacy- en cookieverklaring

Quodari is ontworpen met data privacy als uitgangspunt. Met volledig respect voor jouw content.
Volledig respect voor jouw data en content

Jouw content, onze policy

Versie 1.4, 13 september 2021. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Quodari BV, Doeldijk 22A, 3417XD Montfoort, KVK 75925397.

1. Inleiding
Data privacy is het uitgangspunt van Quodari. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze app en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

2. Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.quodari.com en onze app ‘Quodari’ verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of bij de registratie als gebruiker van de app), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt voor de noodzakelijke verwerking. Ook informatie die nodig is voor de werking van Quodari zoals welke informatie met welke andere gebruikers wordt gedeeld noodzakelijkerwijs wordt opgeslagen. Wij zullen uw persoonsgegevens en content niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

3. Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Quodari in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Quodari gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot bepaalde gedeeltes van onze website (waarvoor login benodigd is) en onze app;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website en de app; 
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten (zoals abonnementen);
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact indien nodig;
 • het versturen van nieuwsbrieven (waarbij u kunt uitschrijven bij geen interesse);
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en de app;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Quodari, haar relaties en haar medewerkers.

4. Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij, afhankelijk van de doeleinden, de volgende persoonsgegevens van u opslaan en verwerken:

 • naam
 • e-mailadres (tevens gebruikersnaam)
 • land van inwoning
 • telefoonnummer (optioneel)

Bij het afsluiten van een betaald abonnement:

 • adres
 • betaalgegevens

In geval van een abonnement op naam van een bedrijf:

 • bedrijfsgegevens (naam, adres)
 • functie (optioneel)
 • btw-nummer (optioneel).

Informatie ten behoeve van de goede werking van Quodari, zoals:

 • welke informatie u met welke andere gebruikers deelt (op het niveau van 'collecties'
 • welke informatie (zoals nieuwsbrieven en release notes) u heeft ontvangen van Quodari en op welk e-mail adres

Als u geregistreerd bent als gebruiker van Quodari kunt u altijd terugzien welke informatie wij van u hebben opgeslagen.

5. Persoonlijke content
Alle informatie die u opslaat met behulp van de Quodari app (zoals notities, foto's, video's en documenten) blijft uw eigendom. Deze informatie wordt (met uitzondering van de hierboven genoemde informatie) niet verwerkt. De enige bewerkingen die wij uitvoeren zijn: a) een indexering om het terugvinden van informatie via de zoek-functie mogelijk te maken voor u zelf of voor de gebruikers met wie u die informatie heeft gedeeld; b) het berekenen van de gebruikte opslagruimte; c) het bepalen welke informatie aan anderen mag worden getoond (conform de door u opgegeven instellingen).

6. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken en te voldoen aan wettelijke vereisten. De persoonlijke content die u opslaat met behulp van de Quodari app blijft bewaard tot u de content verwijdert. Als u uw registratie of abonnement met Quodari stop zet, krijgt u de keuze om alle persoonlijke content direct te verwijderen. Zo niet dan blijft uw persoonlijke content nog drie maanden bewaard, zodat deze niet verloren gaat indien u zich binnen die periode opnieuw aanmeldt met hetzelfde e-mail adres.

7. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en content om. De persoonsgegevens en content die wij via onze website of app verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit nodig is voor de technische werking van Quodari (gebruik maken van externe systemen bijvoorbeeld voor de betaling van abonnementen en het versturen van e-mail), het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst tussen u en ons mogen of moeten doen. 
Ook doen wij niet aan ‘profiling’: het samenstellen van een profiel op basis van uw persoonlijke informatie ten behoeve van het aanbieden van reclames of andersoortige ongevraagde informatie.

8. Gegevensbeveiliging
Quodari maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij zorgen ervoor dat transactieverwerking (zoals betalingen) zoveel mogelijk geautomatiseerd verloopt, zodat geen onnodige toegang tot uw data moet worden verstrekt aan onze medewerkers. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

9. Cookies

9.1 Gebruik van cookies
Op onze website en in de Quodari app worden in beperkte mate cookies gebruikt om de goede werking van de website en de app mogelijk te maken. Cookies worden niet gebruikt ten behoeve van de commercialisering van de gebruikersdata. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of app automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website of app kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van Quodari. In geen geval maken wij gebruik van tracking-cookies van derde partijen (voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties).

Op onze website en in de Quodari app worden cookies gebruikt om: 

 • functionaliteiten van de website en app mogelijk te maken;
 • de website, uw app of uw data en content te beschermen (technische of functionele cookies).

Hieronder geven we meer uitleg over de verschillende soort soorten cookies.

9.2 Soorten cookies

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik (zoals de gekozen taal waarin de website wordt gepresenteerd). Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens (opgeslagen in de cookies) worden opgehaald, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website of app kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. 

Analytische cookies
We maken op onze website, op ons platform en in de app geen gebruik van analytische cookies.

Advertentie cookies
Wij maken geen gebruik van cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

9.3 In- en uitschakelen van cookies
Omdat wij alleen gebruik maken van technische of functionele cookies voor de werking van Quodari hebt u geen keuze om deze al dan niet uit te schakelen.

9.4 Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen: oude cookies worden niet meer gebruikt binnen de website of app. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding of de help-functie van uw browser raadplegen.

10. Uw wettelijke rechten 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contact formulier op onze website. 

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen (of corrigeren) van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming voor het opslaan of verwerken van persoonlijke data;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonlijke data;
 • overdraagbaarheid van gegevens: het ter beschikking stellen van uw persoonlijke informatie in een formaat dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent (naam en e-mailadres), zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Voordat wij overgaan tot aanpassingen over verwijdering nemen wij altijd contact met u op voor verificatie. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gedaan worden via het contact formulier op onze website. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Een verzoek tot stopzetten of verwijderen van uw account moet worden geverifieerd door een bevestigingsmail vanaf het e-mail adres dat gekoppeld is aan uw account.

11. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Belangrijke wijzigingen die betrekking hebben op het gebruik van de app worden expliciet aan de gebruikers gecommuniceerd binnen de app.

12. Contactgegevens
Quodari
Doeldijk 22A
3417XD Montfoort

13. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt deze bereiken via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wij maken geen gebruik van derde partijen zoals Google Analytics.