Service voorwaarden

Als iemand zich als gebruiker registreert bij Quodari accepteert de gebruiker de onderstaande service voorwaarden. De gebruiker is er daarbij mee akkoord om via de Quodari app geen informatie te publiceren of aan te bieden die in strijd is met Nederlands recht.
Ga akkoord met de servicevoorwaarden

Het gebruik van Quodari

Service voorwaarden versie 1.0

De gebruiker van Quodari zal geen informatie opslaan of delen via de Quodari app die in strijd is met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Gebruik in strijd met het Nederlandse recht

Quodari hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen indien zij vermoeden dat het gedrag of de content van een andere gebruiker in strijd is met het Nederlands recht. Als een klacht naar het oordeel van Quodari gerechtvaardigd is, dan is Quodari gerechtigd de betreffende content en eventueel het betreffende account ontoegankelijk te maken. Tevens is Quodari in dat geval gerechtigd om informatie inzake de inbreuken te verstrekken aan de bevoegde instanties. Quodari zal in dat geval de betreffende gebruiker informeren over het verloop van deze procedure. Quodari zal in geen geval de persoonlijke informatie van de melder bekend maken aan de betreffende gebruiker of de bevoegde instanties.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Quodari gerechtigd hiervan aangifte te doen. Quodari kan hierbij de informatie over de gebruiker en de betreffende content  overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties aan Quodari verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Aansprakelijkheid

Quodari is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de gebruiker lijdt door een ingrijpen van Quodari in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. In het geval de klacht onterecht is gebleken zal Quodari de eventueel ontoegankelijk gemaakte content opnieuw toegankelijk maken.

Handelingen die schade kunnen toebrengen

De gebruiker van Quodari onthoudt zich ervan overige gebruikers of de Quodari app, de website of servers te hinderen of schade toe te brengen. Het is de gebruiker verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan de gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Quodari of overige gebruikers zou kunnen hinderen of schade toebrengen.

In geen geval mag de gebruiker pogingen ondernemen om toegang te krijgen tot het account of gegevens van andere gebruikers, ofwel de servers van Quodari.

Indien de gebruiker handelingen stelt die schade kunnen toebrengen aan Quodari of de andere gebruikers, kan Quodari passende maatregelen treffen zoals het blokkeren van toegang aan de betreffende gebruiker. In geval van een vermoeden van strafbare feiten is Quodari gerechtigd hiervan aangifte te doen.

Wil je als ethische hacker een bijdrage leveren aan de veiligheid van ons platform? Neem dan eerst contact met ons op om te overleggen. Pogingen om (zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst) gebruikersdata te verkrijgen of anderzins onbevoegde toegang, leiden tot maatregelen waaronder aangifte.

Beperking van het gebruik

Afhankelijk van het geldende abonnement kunnen beperkingen bestaan betreffende de beschikbare opslagruimte, omvang van het dataverkeer en functionaliteit van de app. Bij het overschrijden van de beschikbare hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer kan het gebruik van de app door Quodari worden beperkt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de gebruiker geen nieuwe memo's, foto's en videos kan toevoegen, totdat de gebruiker ofwel ruimte vrijmaakt of bijbetaalt voor extra opslagruimte, dataverkeer of functionaliteit.

Quodari is in geen geval aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Toestemming voor opslag en verwerking

De gebruiker geeft toestemming aan Quodari om alle door de gebruiker via de Quodari app verstrekte informatie op te slaan op de servers van Quodari, en voorzover nodig verder te verwerken.

Schade

Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten door de gebruiker voor rekening van de gebruiker.

Klachtenprocedure

Quodari hanteert een klachtenprocedure waarmee andere gebruikers (melders) een klacht kunnen indienen indien zij vermoeden dat het gedrag of de content van een andere gebruiker in strijd is met het Nederlands recht. 

Klachten kunnen door de melder worden ingediend door gebruik te maken van het contact formulier. In het geval de klacht over content gaat, dan dient de melder daarvan schermafbeeldingen of foto's te nemen als bewijs. Deze schermafbeeldingen of fotos hoeven niet te worden bijgevoegd bij het contact formulier. Ze kunnen via een speciale link, die Quodari aan melder verstrekt na ontvangst van de klacht, worden opgestuurd.

Quodari zal in geen geval de persoonlijke informatie van de melder bekend maken aan de betreffende gebruiker of de bevoegde instanties. De melder zal door Quodari worden geïnformeerd over de stappen die Quodari zal zetten naar aanleiding van de klacht.

Quodari mag niet gebruikt worden voor doeleinden die in strijd zijn met het geldende recht. Elke gebruiker kan een vermoeden van misbruik melden via een klachtenprocedure.